Regulamin


 1.  
 2. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia wstępne

1.1 Lukaszjakobiak.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Like Never Before Łukasz Jakóbiak z siedzibą w Radomiu, przy ul. Sandomierskiej 22/15
26-611 Radom.

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak z siedzibą w Radomiu, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Lukaszjakobiak.pl oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez stronę lukaszjakobiak.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

1.4 Prawa autorskie do strony Lukaszjakobiak.pl należą w całości do Michała Kochańskiego("www.MichalKochanski.pl").

 

1.2. Definicje

2.1 Like Never Before Łukasz Jakóbiak- Like Never Before Łukasz Jakóbiak z siedzibą w Radomiu, przy ul. Sandomierskiej 22/15, 26-611 Radom.

2.2 Lukaszjakobiak.pl - serwis internetowy prowadzony przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak, w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń. Lukaszjakobiak.pl utrzymywane jest przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak w domenie lukaszjakobiak.pl i dostępna jest również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez serwisy współpracujące z Like Never Before Łukasz Jakóbiak.

2.3 System – oprogramowanie oferowane przez Like Never Before Łukasz Jakóbiaki udostępniane w ramach lukaszjakobiak.pl wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, sprzedaży biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora.

2.4 Użytkownik – Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikiem jest Kupujący Bilet.

2.5 Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie w szczególności eventy, konferencje, imprezy promocyjne, kulturalne, integracyjne, koncerty, festiwale i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.

2.6 Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu Like Never Before Łukasz Jakóbiak potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

2.7 Konto - utrzymywany przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Lukaszjakobiak.pl;

2.8 Rejestracja - procedura zakładania Konta.

2.9 Rejestracja na Wydarzenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu Lukaszjakobiak.pl.

2.10 Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu Lukaszjakobiak.pl oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.

2.11 Usługa – usługa świadczona w ramach Lukaszjakobiak.pl przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak.

2.12 Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu Lukaszjakobiak.pl.

2.13 Organizator – Użytkownik organizujący wydarzenie i mogący sprzedawać bilety.

3. Zakres usług

3.1 Like Never Before Łukasz Jakóbiak po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Organizatorów oraz Usług dla Kupujących Bilet. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku.

3.2 Like Never Before Łukasz Jakóbiak w ramach Lukaszjakobiak.pl oferuje Organizatorom następujące usługi:

 1. Udostępnienie Systemu - oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:
  1. stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)
  2. promocję wydarzeń w Internecie,
  3. rejestrację uczestnictwa,
  4. obsługę techniczną sprzedaży Biletów,
  5. automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów,
  6. prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,
  7. wysyłanie wiadomości email,
  8. kontroli wejścia na wydarzenie.
 2. Pośredniczenie w sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.

3.3Like Never Before Łukasz Jakóbiak w ramach Lukaszjakobiak.pl oferuje Kupującym Bilet następujące usługi:

 1. Możliwość zakupu Biletu od Organizatora na stronie internetowej,
 2. Możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej.

 

 1. Postanowienia dotyczące wszystkich użytkowników

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska.

3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w Lukaszjakobiak.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.

4. W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (login), pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz hasła.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Like Never Before Łukasz Jakóbiak, której przedmiotem są usługi świadczone przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak w ramach Lukaszjakobiak.pl, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Like Never Before Łukasz Jakóbiak dotyczącej zakresu usług wskazanego w pkt dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.

6. W wyniku prawidłowej Rejestracji,Like Never Before Łukasz Jakóbiak tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Lukaszjakobiak.pl loginu i hasła (logowanie).

7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Lukaszjakobiak.pl. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług Lukaszjakobiak.pl (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).

8. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

10. Użytkownik otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń.

11.Like Never Before Łukasz Jakóbiak pobiera opłaty za usługi udostępnione w Lukaszjakobiak.pl, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w cenniku. Like Never Before Łukasz Jakóbiak przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w Lukaszjakobiak.pl opisanych w Regulaminie i na stronie lukaszjakobiak.plautorskie

 

12.Like Never Before Łukasz Jakóbiak będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu Lukaszjakobiak.pl bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

13.Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu Lukaszjakobiak.pl.

14.Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.

15. Użytkownik jest zobowiązany:

 1. Do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu Lukaszjakobiak.pl oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami.
 2. Do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może
  1. Używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego czy treści są skierowane do innego użytkownika lub personelu Like Never Before Łukasz Jakóbiak lub innych firmprzedsiębiorców,
  2. Umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa
  3. Przesyłać niezamówioną informację handlową skierowaną do Użytkowników.

16.Użytkownik nie jest uprawniony do:

 1. Wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie Lukaszjakobiak.pl, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak w zakresie usług dostępnych w serwisie Lukaszjakobiak.pl;
 2. Blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie Lukaszjakobiak.pl, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie Lukaszjakobiak.pl;
 3. Wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Lukaszjakobiak.pl, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
 4. Wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Like Never Before Łukasz Jakóbiak w celach innych niż korzystanie z Usług,
 5. Wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

17. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Like Never Before Łukasz Jakóbiak może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

18.Like Never Before Łukasz Jakóbiak zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w Lukaszjakobiak.pl oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.1 Rozwiązanie umowy

2.1.1 Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w serwisie Lukaszjakobiak.pl po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy” w Postanowieniach końcowych

2.1.2Like Never Before Łukasz Jakóbiak ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi na zasadach określonych w Postanowieniach końcowych

2.2. Warunki techniczne

2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Lukaszjakobiak.pl są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Like Never Before Łukasz Jakóbiak zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej

2.3. Przetwarzanie danych osobowych

2.3.1. Dane osobowe przetwarzane są przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak, jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.

2.3.2 Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania Like Never Before Łukasz Jakóbiak na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim zakresie Like Never Before Łukasz Jakóbiak działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

2.3.4Like Never Before Łukasz Jakóbiak przetwarza dane osobowe Użytkowników  w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Like Never Before Łukasz Jakóbiak umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Like Never Before Łukasz Jakóbiak zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

2.3.5Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora.

2.3.6Like Never Before Łukasz Jakóbiak Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

2.3.7 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Like Never Before Łukasz Jakóbiak w związku z korzystaniem z Lukaszjakobiak.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Like Never Before Łukasz Jakóbiak informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą biletów oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji Wydarzenia, chybaże otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.

2.3.8 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie wydarzenia informacji zawartych w Koncie Użytkownika lub podanych przez Kupującego Bilet podczas zakupu biletu lub rejestracji na Wydarzenie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

2.3.9Like Never Before Łukasz Jakóbiak Sp z o.o. ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w serwisie evena.pl. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe (takie jak wykształcenie, zarobki, wiek,) są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Like Never Before Łukasz Jakóbiak Sp. z o.o. do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak Sp. z o.o. ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

2.3.10Like Never Before Łukasz Jakóbiak Sp. z o.o. ma prawo organizowania na Lukaszjakobiak.pl konkursów. Dane Użytkowników, biorących udział w konkursie, Like Never Before Łukasz Jakóbiak wykorzystuje jedynie:

 1. do jego niezakłóconego przeprowadzenia, w szczególności do powiadomienia o zwycięstwie,
 2. do polecania kolejnych produktów,

2.3.11 Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o prowadzonych przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak Sp. z o.o. konkursach.

2.4 Cookies

2.4.1 Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przezUżytkowników Lukaszjakobiak.pl oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Like Never Before Łukasz Jakóbiak Sp. z o.o. może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

2.4.2 W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

2.5 Zasady odpowiedzialności

2.5.1Like Never Before Łukasz Jakóbiak podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu Lukaszjakobiak.pl przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

2.5.2Like Never Before Łukasz Jakóbiak zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.

2.5.3 Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

2.5.4Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak.

2.5.5 Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

 1. Postanowienia w zakresie korzystania z Lukaszjakobiak.pl przez kupujących bilet(y) lub dokonujących rejestracji na wydarzenia

3.1 Postanowienia ogólne

3.1.1 Warunkiem skorzystania z Serwisu Lukaszjakobiak.pl przez Kupującego Bilet lub Użytkownika dokonującego rejestracji na Wydarzenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3.2 Zawarcie umowy

3.2.1 Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Wydarzenie przez Kupującego Bilet lub poprzez rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (i) Organizatorem a Kupującym Bilet lub (ii) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.

3.2.2. Like Never Before Łukasz Jakóbiak oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach Lukaszjakobiak.pl, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. Like Never Before Łukasz Jakóbiak udostępnia jedynie System Organizatorom a w przypadku opisanym w działa także jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.2.3 Kupujący Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. "Kup bilet") zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:

 1. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*"),
 2. zaakceptowanie Regulaminu,

3.2.4 Kupujący Bilet ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, jeżeli Wydarzenie ma charakter inny niż usługi w zakresie rozrywek. Co do usług w zakresie rozrywek prawo do odstąpienia od umowy wyłączone jest przez art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone bezpośrednio Organizatorowi.

3.3 Formy płatności

3.3.1 W przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 formy płatności za bilety sprzedane Kupującemu Bilet za pośrednictwem Lukaszjakobiak.pl mogą być następujące:

 1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
 2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

3.3.2 Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

3.3.3Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

3.3.4 W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

3.4 Odpowiedzialność

3.4.1 Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.

3.4.2 Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie ma wpływu na jakość tych informacji.

3.4.3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Kupujący Bilet może uzyskać w serwisie Lukaszjakobiak.pl.

3.4.5Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Bilet.

3.5 Koszty Biletu

3.5.1 Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między Like Never Before Łukasz Jakóbiak i Organizatorem Kupujący Bilet może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak (opłata za obsługę sprzedaży biletów).

3.5.2. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

3.5.3 Natychmiast po otrzymaniu płatności Like Never Before Łukasz Jakóbiak wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.

3.6 Zwroty

3.6.1 W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

3.6.2 Kupujący nie ma możliwośc zwrotu Biletu.

 1. Postanowienia końcowe

4.1 Zmiany regulaminu

4.1.1Like Never Before Łukasz Jakóbiak zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Lukaszjakobiak.pl. Zmiana załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Regulaminu, jednakże nie może dotyczyć umów zawartych przed jej wprowadzeniem.

4.1.2 Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Lukaszjakobiak.pl zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4.1.3 Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie głównej Serwisu. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z Like Never Before Łukasz Jakóbiak ze skutkiem określonym w pkt 5.6 (z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia).

4.2 Rozwiązanie umowy

4.2.1 Użytkownik może rozwiązać umowę z Like Never Before Łukasz Jakóbiak (dotyczącą określonego Konta) poprzez skorzystanie z funkcji „usuń konto” dostępnej po zalogowaniu. Usunięcie konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia i sprzedaniaco najmniej jednego biletu do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem. Z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 5.4 umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia zamiaru usunięcia konta poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

4.2.2 Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Like Never Before Łukasz Jakóbiak umowa może zostać rozwiązana przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4.2.3Like Never Before Łukasz Jakóbiak ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3 Postępowanie reklamacyjne

4.3.1 Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Like Never Before Łukasz Jakóbiak.

4.3.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Lukaszjakobiak.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4.3.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Like Never Before Łukasz Jakóbiak zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.3.4Like Never Before Łukasz Jakóbiak rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4.3.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.